• เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
 • 0-3439-5093
 • จันทร์ - ศุกร์: 7:30 น. - 16:30 น.


หน่วยงานภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ 034-395-093 , 034-395-094 , 034-395-095
โทรสาร 034-289-635
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • งานพัสดุ
 • 133
 • งานเอกสารการพิมพ์
 • 143
 • งานบุคลากร
 • 141
 • งานการเงิน
 • 156
 • งานการบัญชี
 • 138
 • งานทะเบียน
 • 136
 • งานประชาสัมพันธ์
 • 100
 
ฝ่ายบริหารฝ่ายวิชาการ
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • งานหลักสูตรการเรียนการสอน
 • 126
 • งานวัดผลและประเมินผล
 • 151
 • งานทวิภาคี
 • 151
 • ห้องสมาร์ทคลาสรูม
 • 140
 
ฝ่ายบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 • 142
 • งานร้านค้าและสวัสดิการ
 • 121
 
ฝ่ายบริหารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 • 137
 • งานยานพาหนะ
 • 122
 
สาขาวิชาช่างฯ
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • 131
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • 123
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • 114
 • สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
 • 149
 • สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • 148
 • สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
 • 125