• เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
 • 0-3439-5093
 • จันทร์ - ศุกร์: 7:30 น. - 16:30 น.

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารทั้งหมด

อดีตผู้อำนวยการบริหารสถานศึกษา
 • 1. นายประเสริฐ สรสุชาติ
 • สมัยที่ 1 : พ.ศ. 2481-2484
 •  
 • สมัยที่ 2 : พ.ศ. 2492-2495
 • 2. นายบุญธรรม กรรณสูตร
 • พ.ศ. 2484-2489
 • 3. นายบุญเลิศ กรรเขต
 • พ.ศ. 2489-2490
 • 4. นายแคล้ว ทองเรือง
 • สมัยที่ 1 : พ.ศ. 2490-2492
 •  
 • สมัยที่ 2 : พ.ศ. 2516-2518
 • 5. นายประเสริฐ สรสุชาติ
 • พ.ศ. 2492-2495
 • 6. นายสรจักษ์ สุขลาภ
 • พ.ศ. 2495-2496
 • 7. นายชัชวาลย์ จันทร์พานิช
 • พ.ศ. 2496-2497
 • 8. นายประพันธ์ ปานทิพย์
 • พ.ศ. 2497-2519
 • 9. นายสนั่น จียังศุวัต
 • พ.ศ. 2519-2523
 • 10. นายอรุณ ยิ่งเจริญ
 • พ.ศ. 2523-2526
 • 11. นายคำนึง สาขากร
 • พ.ศ. 2526-2535
 • 12. นายกมล วุฒิสวัสดิ์
 • พ.ศ. 2535-2540
 • 13. นายศักดิ์ชัย เตติวัฒน์
 • พ.ศ. 2540-2544
 • 14. นายเอี่ยม สมใ
 • พ.ศ. 2545-2547
 • 15. นายสมคิด อ่วมเพ็ง
 • พ.ศ. 2547-2553
 • 16. นายจุรินทร์ มิลินทสูต
 • พ.ศ. 2554-2558
 • 17. นายชำนาญ ทรัพย์สนอง
 • พ.ศ. 2558-2559
 • 18. นายณรงค์ ไทยทอ
 • พ.ศ. 2559-2562
 • 19. นายพุทธพร ปราโมทย์
 • พ.ศ. 2562-2564
ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารสถานศึกษา
 • ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน
 • พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน