• เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
 • 0-3439-5093
 • จันทร์ - ศุกร์: 7:30 น. - 16:30 น.

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารทั้งหมด

อดีตผู้อำนวยการบริหารสถานศึกษา
 • ๑. นายประเสริฐ สรสุชาติ
 • พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๔
 • ๒. นายบุญธรรม กรรณสูตร
 • พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๔๘๙
 • ๓. นายบุญเลิศ กรรเขต
 • พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๐
 • ๔. นายแคล้ว ทองเรือง
 • พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๒
 • ๕. นายประเสริฐ สรสุชาติ
 • พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๕
 • ๖. นายสรจักษ์ สุขลาภ
 • พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๔๙๖
 • ๗. นายชัชวาลย์ จันทร์พานิช
 • พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๔๙๗
 • ๘. นายประพันธ์ ปานทิพย์
 • พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๑๙

  เริ่มจัดการเรียนการสอน

  ในสถานที่แห่งใหม่

 • ๙. นายสนั่น จียังศุวัต
 • พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๓
 • ๑๐. นายอรุณ ยิ่งเจริญ
 • พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๖
 • ๑๑. นายคำนึง สาขากร
 • พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๓๕
 • ๑๒. นายกมล วุฒิสวัสดิ์
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๐
 • ๑๓. นายศักดิ์ชัย เตติวัฒน์
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔
 • ๑๔. นายเอี่ยม สมใ
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗
 • ๑๕. นายสมคิด อ่วมเพ็ง
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓
 • ๑๖. นายจุรินทร์ มิลินทสูต
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
 • ๑๗. นายชำนาญ ทรัพย์สนอง
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
 • ๑๘. นายณรงค์ ไทยทอง
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
 • ๑๙. นายพุทธพร ปราโมทย์
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารสถานศึกษา
 • ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน
 • พ.ศ. ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน